Naš tim

Gestalteria je neprofitna udruga osnovana u cilju promicanja, razvitka i unaprjeđivanja kvalitete života pojedinaca i zajednice kroz:

 • Pružanje psiho-socijalno-pedagoške pomoći i podrške djeci, mladima, odraslim osobama
 • Savjetovanja i potpora pojedincima, obitelji i skupinama s ciljem prevladavanja teškoća, unaprjeđenje psihosocijalnih vještina i poticanja cjelovitog razvoja osobnosti
 • Radionice, igraonice, klubovi – poticanje kreativnog izražavanja djece, mladih i odraslih osoba
 • Organiziranje slobodnih aktivnosti – kreativno provođenje slobodnog vremena djece, mladih i odraslih osoba
 • Preventivno djelovanje, unaprjeđenje i zaštita zdravlja – preventivni programi za poticanje razvoja i kvalitete života pojedinaca, obitelji, te osoba i grupa izloženih zlostavljanju (diskriminaciji, povredi osobnosti i dostojanstva)
 • Organiziranje posebnih radionica za grupe izložene zlostavljanju (diskriminaciji, povredi osobnosti i dostojanstva), seminara i predavanja stručnih osoba, te edukacija i savjetovanja uz pomoć stručnih osoba
 • Senzibiliziranje javnosti o položaju pojedinaca i grupa izloženih diskriminaciji, povredi osobnosti i dostojanstva
 • Poticanje pojedinca i zajednice na poštivanje i zaštitu ljudskih prava i uvažavanje različitosti, te ukazivanje na neprihvatljivost svih oblika diskriminacije, povrede osobnosti, postupaka i govora mržnje
 • Poticanje unapređivanja zakonodavnog, institucionalnog i strateškog okvira u zaštiti ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije i zaštite osobnosti i dostojanstva
 • Unapređenje i razvoj demokratske političke kulture i promicanje socijalnog poduzetništva.

Područje djelovanja Udruge s obzirom na ciljeve je:

 • Ljudska prava
 • Socijalna zaštita
 • Zaštita zdravlja.

Navedene ciljeve postižemo kroz različite programe individualnog i grupnog rada i savjetovanja.

Djelatnost udruge kojima se ostvaruju ciljevi Udruge:

 • Kreirati, provoditi i evaluirati programe i projekte, te druge aktivnosti kojima s ostvaruju ciljevi Udruge
 • Kreirati, organizirati i provoditi edukativne, rehabilitacijske i terapijske programe, seminare, radionice, susrete, izlete, stručne i druge skupove sukladno ciljevima Udruge
 • Projekte, programe i aktivnosti Udruge predlagati pokroviteljima, sponzorima i donatorima
 • Sudjelovati na seminarima, kontinuiranim edukativnim programima, treninzima, radionicama i stručnim skupovima drugih organizatora
 • Kreirati i provoditi individualne i grupne aktivnosti u cilju: edukacije, savjetovanja, psihološke pomoći i podrške djece, mladih i odraslih osoba
 • Kreirati i provoditi individualne i grupne aktivnosti u cilju: edukacije, savjetovanja, psihološke pomoći i podrške, te podrške i stručne pomoći vezane uz poslodavce i institucije pojedincima i zlostavljanim skupinama.
 • Priređivati i izdavati tiskane i on-line priručnike, članke i druge edukativne i promotivne materijale
 • Surađivati s međunarodnim, vladinim i nevladinim organizacijama i pojedincima iz istog ili srodnog područja i struka u zemlji i inozemstvu, te drugim organizacijama i institucijama u interesu djelovanja Udruge.

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Izvršni odbor

Tamara Dukić

Predsjednica udruge

mag. psych. gest. 

magistra gestalt psihoterapije

Geštalt psihoterapeutkinja

Kontakt: 098 509 601

E-mail: tamara.dukic@gmail.com


Ostale informacije:

* članica Europskog udruženja za geštalt-terapiju (European Association for Gestalt Therapy - EAGT); broj certifikata NO 12-519

https://www.eagt.org/joomla/index.php/croatia

* članica Hrvatske komore psihoterapeuta


 • 2021. završila masters in gestalt psychotherapy i stekla titulu magistre gestalt psihoterapije - level 7 (kvalifikacija je priznata od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje);
 • Edukaciju za gestalt psihoterapeuta završila je 2011. godine (edukacija u četverogodišnjem trajanju) pri Gestalt psychotherapy training institute Malta i Psihika d.o.o. centar za    psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje, Zadar;
 • Ispit za psihoterapeuta položila pred ispitnom komisijom: Kenneth Evans, phd; Lidija Pecotić, phd, prof.dr.sc. Đulijano Ljubičić, dr.med, 2011. godine;
  • Kontinuirano se i nadalje educira na području psihoterapije, te je pod stalnom supervizijom.
Ne možeš odabrati kako ćeš se osjećati, ali možeš odabrati što ćeš napraviti u vezi toga.
           Bolje je napraviti i pogrešku, nego li ne napraviti               ništa.

Ostale informacije:

- završila EMDR level 1., 2022. godine  - EMDR Croatia, Rab

   (Eye movement desensitization and reprocessing)

         

            

Članstvo u udruzi je dobrovoljno.

Svaka fizička i pravna osoba koja može i želi doprinijeti ostvarenju ciljeva Udruge može pod jednakim uvjetima utvrđenim Zakonom o udruga i Statutom udruge, postati članom udruge.

Članstvo može biti redovno, počasno i pridruženo.

Osoba koja želi postati redovnim članom udruge podnosi zahtjev za primanje Izvršnom odboru Udruge

Počasne i pridružene članove imenuje Izvršni odbor Udruge.